موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

صفحه اخبار

ممتازین نیمسال اول 99-98

دانشجویان ذیل به عنوان دانشجوی ممتاز در ورودی و رشته خود در نیمسال اول 99-98 شناخته شده اند

ضمن عرض تبریک به این عزیزان، آرزوی موفقیت را در کلیه شئونات زندگی را از درگاه ایزد متعال مسئلت می نمایم.

توجه: رشته های مدیریت بازرگانی و مهندسی ابزار دقیق دانشجویی مطابق با شرایط آیین نامه تشویق ممتازین نداشته اند.