موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

آئین نامه های آموزشی - فرهنگی - مالی

 نظام نامه آموزش الکترونیکیدریافت
آئین نامه انضباطی دانشجویان برخط دریافت
مقررات برگزاری امتحانات پایان نیمسال دریافت
دستور العمل غیبت در جلسات امتحانات پایان نیمسالدریافت
آئین نامه حمایت از انتشار مقالات دانشجویان در مجلات و کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی دریافت
آئین نامه اجرائی سمینار دانشجویان برخط دریافت
آئین نامه صندوق رفاه دانشجویان دریافت
آئین نامه نحوه دریافت شهریه توسط موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی (سال 94) دریافت
آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (سال 94)دریافت 
نظام نامه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالیدریافت
شیوه نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته دریافت 
آئین نامه تشویق ممتازین برخط دریافت 
آئین نامه فرهنگی دانشجوئی دریافت 
آئین نامه مشمولین نظام وظیفه دریافت 

فرم هاي آموزشي

  عنوان فرم دريافت فرم 
فرم تعيين عنوان سمينار دریافت 
فرم درخواست حذف ترم دریافت 
فرم درخواست حذف تک درس اضطراری دریافت 
فرم درخواست انصراف از تحصیل دریافت 
فرم درخواست مرخصی تحصیلی دریافت 
فرم درخواست مرخصی پزشکي دريافت

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.