موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

امور مالي

وظایف واختیارات امور مالی

برنامه ریزی، نظارت و اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود و توسعه و بکارگیری صحیح منابع انسانی، مالی، اطلاعاتی و فیزیکی وزارت
    نظارت بر امور مربوط به تهیه و تنظیم بودجه جاری وزارتخانه
    سیاستگذاری در امور مربوط به بودجه و تشکیلات موسسه
    نظارت بر امور مربوط به تهیه و تنظیم موافقت‌نامه‌های لازم پس ازتصویب و ابلاغ بودجه موسسه براساس فعالیت‌ها و برنامه‌ها.
    نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات در قالب برنامه‌ها و فعالیت‌های مصوب و قوانین و مقررات مربوط.
    نظارت بر انجام امور مربوط به تنظیم پیشنهاد اصلاح بودجه موسسه
    هماهنگی در تنظیم بودجه موسسه
    تهیه و تدوین شاخص‌های تنظیم بودجه و تشکیلات موسسه
    کنترل امور مربوط به جمع آوری اطلاعات اعتباری طرح‌های عمرانی موسسه  و پیگیری امور مربوط به تأمین کمبود اعتبار و تنظیم اعتبارات عمرانی موسسه در هر سال.
    تهیه و تنظیم طرح‌های عمرانی موسسه و تعیین اولویت در جهت اجرای طرح‌ها براساس بودجه تعیین شده.
    انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق.

کارشناس مالی

   مهندس شاهین

            عیدی شیخ رباط                   

                            

 

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.