موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

معاون امور اداری و مالی

 عباس امامی              

 پست الکترونیک :

 دریافت رزومه

معاونت امور اداری و مالی اداری و مالی مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی موسسه، قراردادهای امور ساختمانی و تاسیساتی، خدماتی، رسیدگی به هدف های اجرایی موسسه، پیش بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز موسسه برخط است. همچنین این معاونت در زمینه برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی فعالیت می کند تا راه برای تحقق اهداف آموزش عالی موسسه هموار گردد.

وظایف و اختیارات

  • برنامه ریزی، اداره و هدایت امور اداری و مالی، تهیه و اجرای عملیات عمرانی در چهارچوب طرح جامع برای تامین و نگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه توسعه آموزش عالی موسسه

  • پیشنهاد بودجه عمرانی و نظارت بر اجرای کلیه مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی و عمرانی

  • تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش و فناوری و پیشنهاد ساختار و تشکیلات و بودجه موسسه

  • حصول اطمینان یافتن از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه، از طریق اعمال نظارت بر کار آنها

  • همکاری با ریاست موسسه برای اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی موسسه

  • نظارت بر طرح های عمرانی و بودجه سالانه و پیشنهاد به رئیس موسسه

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.