موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

آئین نامه های آموزشی - فرهنگی - مالی

آئین نامه انضباطی دانشجویان برخط دریافت
مقررات برگزاری امتحانات پایان نیمسال دریافت
دستور العمل غیبت در جلسات امتحانات پایان نیمسالدریافت
آئین نامه حمایت از انتشار مقالات دانشجویان در مجلات و کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی دریافت
آئین نامه اجرائی سمینار دانشجویان برخط دریافت
آئین نامه صندوق رفاه دانشجویان دریافت
آئین نامه نحوه دریافت شهریه توسط موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی (سال 94) دریافت
آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (سال 94)دریافت 
نظام نامه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالیدریافت
شیوه نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته دریافت 
آئین نامه تشویق ممتازین برخط دریافت 
آئین نامه فرهنگی دانشجوئی دریافت 
آئین نامه مشمولین نظام وظیفه دریافت 

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.