موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

جدول زمانی تقویم 992

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جدول زمانی ترم 991

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم  بخصوص جدید الورود ها :

***  اخذ دروس جبرانی که قبلا در مقطع کارشناسی  گذرانده نشده است اجباری بوده و در اولویت قرار دارد.

***  مجموع واحدهای اخذ شده در هر نیمسال  (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

***  بجز درس سمینار که دو واحدی است بقیه دروس هرکدام سه واحدی  میباشند.

 کلیه دروس رشته مدیریت بازرگانی هرکدام دو واحدی میباشند.

***  دانشجویانی که دروس جبرانی را در مقطع کارشناسی بصورت سه واحدی (برای رشته مدیریت دو واحدی) نظری با حداقل نمره 12 گذرانده باشند ، ملزم به اخذ آن دروس نمیباشند.

در غیر اینصورت گذراندن آن دروس اجباری بوده ولی  نمره آنها در معدل محسوب نمی شود.

***  در طول دو سال تحصیل دوره کارشناسی ارشد در موسسه جهت اخذ مدرک دانش آموختگی بایستی 32 واحد درسی ( بجز دروس جبرانی ) که دو واحد آن سمینار میباشد با معدل حداقل  14 گذرانده شود.

*** اخذ معدل کمتر از 14 در ترم تحصیلی بعنوان مشروط قلمداد میگردد.

*** درس روش تحقیق و سمینار باید از ترم سوم به بعد اخذ گردد.

داشتن دو ترم مشروطی (متوالی یا غیر متوالی) منجر به اخراج از موسسه میشود.

***  در ضمن به دانشجویان عزیز اکیدا توصیه می شود که آئین نامه های آموزشی  کارشناسی ارشد ، سایر آئین نامه های مربوطه و کاتالوگ رشته ها  را که در سایت موسسه ارائه شده است را با دقت  مطالعه نموده

زیرا در خصوص مشکلاتی احتمالی که در اثر عدم آگاهی از این آئین نامه ها برای دانشجو اتفاق میافتد ، موسسه مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ليست دروس ارائه شده رشته مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت ورودي 99

ردیفنام درسنوع درسنام استاد
1 صنعت نفت ، اکتشاف و بهربرداری جبرانیدکتر کلانتری
2مکانیک سیالاتجبرانیدکتر نیازی
3ریاضیات مهندسی پیشرفتهاصلیدکتر رودکی

 برنامه هفتگی ابزار دقيق و اتوماسيون اداري در صنايع نفت ورودی  99 

روز / ساعت

17تا 19

 19 تا 21
شنبه

ریاضیات مهندسی پیشرفته

یکشنبه

مکانیک سیالات

سه شنبه

صنعت نفت ، اکتشاف و بهره برداری
ليست دروس ارائه شده رشته مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت ورودي 98

ردیفنام درسنوع درسنام استاد
2ابزار دقیق پیشرفتهاصلیدکتر آقاجری
3ریاضیات مهندسی پیشرفتهاصلیدکتر رودکی
4روش تحقیق و سمیناراصلی
برنامه هفتگی ابزار دقيق و اتوماسيون اداري در صنايع نفت ورودی  98

روز / ساعت

17تا 19

 19 تا 21

شنبه

ریاضیات مهندسی پیشرفته
یکشنبه

مکانیک سیالات

چهار شنبه

ابزار دقیق پیشرفته
لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی  کامپيوتر گرایش  شبکه  ورودی  99

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

سیستم عاملجبرانیدکتر رفیعی

2

شبکه های کامپیوتریجبرانیدکتر ملک نسب
3

طراحی الگوریتم

جبرانیدکتر گلشن
4شبکه های کامپیوتری پیشرفتهاصلی

دکتر ملک نسب
برنامه هفتگی مهندسی  کامپيوتر گرایش شبکه ورودی های 99

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

شنبه

طراحی الگوریتم
یکشنبه

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

شبکه های کامپیوتری

سه شنبه

سیستم عامل

چهارشنبه
لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی  کامپيوتر گرایش  شبکه  ورودی های 98 

 ردیف

 نام درس

 نوع درس نام استاد
 1

روش تحقیق و سمینار

 اصلی
 2ارزیابی شبکه های کامپیوتری اصلی

دکتر ستوده

 3

مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری

 اختیاری دکتر حسن حسینی
 4

رایانش ابری

اختیاریدکتر دشتی

5

امنیت شبکه های کامپیوتریاصلیدکتر محمدی
برنامه هفتگی مهندسی کامپيوتر گرایش شبکه ورودی های 98

روز / ساعت

 17 تا 19

 19 تا 21
یکشنبهامنیت شبکه های کامپیوتری

ارزیابی شبکه ای کامپیوتری

 دوشنبه

رایانش ابری

چهارشنبه

مباحث ویژه در شبکه

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی  99

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

پایگاه دادهجبرانیدکتر زلف پور

2

طراحی الگوریتمجبرانیدکتر گلشن

3

سیستم عاملجبرانیدکتر رفیعی
4پردازش موازیاصلی

دکتر مصلح
برنامه هفتگی مهندسی کامپيوتر گرایش نرم افزار ورودی  99

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

طراحی الگوریتم

پردازش موازی

يکشنبه

دوشنبه

پایگاه داده
سه شنبه

سیستم عامل
لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی  98

ردیف

 نام درس

 نوع درس نام استاد
 1

روش تحقیق و سمینار

اصلی
 2

سیستم های تصمیم یار

اصلیدکتر رودکی
3

داده کاوی

اصلیدکتر رفیعی
 4رایانش ابریاختیاری

دکتر دشتی

5

امنیت شبکه های کامپیوتریاصلیدکتر محمدی
برنامه هفتگی مهندسی کامپيوتر گرایش نرم افزار ورودی های 98

روز / ساعت

 17 تا 19 19 تا 21

شنبه

 یکشنبه

امنیت شبکه های کامپیوتری

 دوشنبه

رایانش ابری

سه شنبه

ارزیابی کارائی شبکه ها

 چهارشنبه

سیستم های تصمیم یارداده کاوی
لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ورودی 99

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

تجارت الکترونیکیجبرانیدکتر صفری

2

شبکه های کامپیوتریجبرانیدکتر ملک نسب
3فناوری اطلاعاتجبرانی

دکتر رضایی

4امنیت تجارت الکترونیکیاصلی

دکتر محمدی

5

بازاریابی الکترونیکی

اصلیدکتر رضایی
6ذخیره و بازیابی اطلاعاتاختیاری

دکتر محرابی

7مبانی اقتصاد مهندسیجبرانی

دکتر کیانپور
برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت  ورودی 99

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

شنبه

مبانی اقتصاد مهندسی
يک شنبه

شبکه کامپیوتری

امنیت تجارت الکترونیکی

دوشنبه

فناوری اطلاعات
سه شنبه

تجارت الکترونیکی

ذخیره و بازیابی اطلاعات

چهارشنبه

بازاریابی الکترونیکی
لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ورودی 98

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقیق و سمینار

اصلي

2

تجارت الکترونیکی سیار و محاسبات فراگیراصلیدکتر استخریان

3

مهندسی سیستم های تجارت الکترونیکیاصلیدکتر نیری راد
4سیستم های تصمیم یار

اختیاری

دکتر رودکی
برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت  ورودی 98

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

تجارت الکترونیکی سیار و محاسبات فراگیر

دو شنبه

مهندسی سیستم های تجارت الکترونیکی
چهارشنبه

سیستم های تصمیم یار
لیست دروس ارائه شده رشته مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی ورودی 1399

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

زبان تخصصیجبرانیدکترامام

2

مبانی سازمان و مدیریتجبرانیدکتر عباسپور

3

مدیریت رفتار سازمانیجبرانیدکتر ابراهیمی
4تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

جبرانی

دکترچناری
5سیستم های اطلاعاتی مدیریت

جبرانی

دکتر امام
6مدیریت استراتژیک پیشرفته

پایه

دکتر چناری

7

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفتهاصلیدکتر عباسپور

8

مدیریت رفتار مصرف کنندهاصلیدکتر زرین جوی

9

مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیکیتخصصیدکتر ابراهیمی

10

مبانی و نظریه های کارآفرینیپایهدکتر عباسپور

11

مدیریت منابع انسانیجبرانیدکتر عباسپور


توجه: دانشجویانی که به صورت غیر مرتبط پذیرفته شده اند (لیسانس آنها رشته مدیریت نباشد) ترم اول باید کلیه دروس جبرانی را اخذ نمایند.

برنامه هفتگی مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی ورودی 1399

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

بازار یابی و مدیریت بازار پیشرفته

یک شنبه

زبان تخصصیسیستم های اطلاعات مدیریت
دو شنبه

مدیریت رفتار سازمانی

مبانی و نظریه های کارآفرینی

مدیریت استراتژیک پیشرفته

مدیریت منابع انسانی

سه شنبه

مدیریت خرده فروشی و فروشگاه

چهارشنبه

مدیریت رفتار مصرف کننده

پنج شنبه

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستممبانی سازمان و مدیریت
لیست دروس ارائه شده رشته مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی ورودی 1398

ردیف

نام درسنوع درسنام استاد

1

 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته پایه دکتر چناری
2

 تحلیل آماری

 پایه دکتر رکابدار
3

 کاربرد تئوری تصمیم گیری

 اصلی دکتر رودکی
4

 بازار یابی و مدیریت بازار پیشرفته

 اصلی دکتر عباسپور
5

مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد بازاریابی

تخصصی دکتر صفری

6

مبانی و نظریه های کارآفرینیپایهدکتر عباسپور
برنامه هفتگی مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی ورودی 1398

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

تحلیل آماریبازار یابی و مدیریت بازار پیشرفته

یک شنبه

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

دوشنبه

مبانی و نظریه های کارآفرینی

سه شنبه

مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد بازاریابی

چهارشنبه

کاربرد تئوری تصمیم گیری
لیست دروس ارائه شده مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی ورودی 139

ردیف

نام درسنوع درسنام استاد
1برنامه ریزی و مدیریت انرژی الکتریکیتخصصی الزامیدکتر نجفی
2الکترونیک صنعتیجبرانیدکتر کیانی نژاد
3شبکه های هوشمند انرژی الکتریکیتخصصی انتخابیدکتر محمودیان
4انرژی های تجدید پذیرتخصصی انتخابیدکتر محمودیان
برنامه هفتگی مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی ورودی 1399

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

برنامه ریزی و مدیریت انرژی الکتریکی

یک شنبه

شبکه های هوشمند انرژی الکتریکیانرژی های تجدید پذیر
دو شنبه

الکترونیک صنعتی

سه شنبه

تقویم آموزشی  ترم های گذشته 

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.