موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

 

 

لیست دروس ، اساتید و برنامه هفتگی

دروس ارائه شده نیمسال اول 1401-1400 رشته مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی

رديف

نام درس

نوع درس

روز

ساعت

تاریخ

امتحان

ساعت

امتحان

نام استاد

1

مدیریت استراتژیک پیشرفته

پایه

شنبه

20 الی 22

1400/11/05

18

چناری

2

مدیریت رفتار مصرف کننده

اصلی

شنبه

16  الی 18

1400/11/06

18

زرین جوی

3

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

اصلی

دوشنبه

18 الی 20

1400/11/10

18

زرین جوی

4

اخلاق و احکام کسب و کار

پایه

یک شنبه

20 الی 22

1400/11/11

18

ابراهیمی

5

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

 پایه

شنبه

18 الی 20

1400/11/09

18

چناری

6

کاربرد تئوری تصمیم گیری

 اصلی

سه شنبه

20 الی 22

1400/11/08

18

ابراهیمی

7

مدیریت تبلیغات و برند

 اصلی

شنبه

18 الی 20

1400/11/04

18

زرین جوی

8

اصول مذاکرات،مکاتبات و قراردادهای تجاری

 تخصصی 

یک شنبه

16 الی 18

1400/11/05

18

ابراهیمی

9

مدیرت منابع انسانی پیشرفته

 پایه

 دو شنبه

20 الی 22

1400/11/12

18

چناری

10

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

 اصلی

یک شنبه

20 الی 22

1400/11/07

18

حمزوی

11

مبانی و نظریه های کارآفرینی

 تخصصی 

دو شنبه

16 الی 18

1400/11/03

18

چناری

12

مدیریت منابع انسانی

اصلی

سه شنبه

16  الی 18

1400/11/11

18

عباسپور

13

تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته

اصلی

یک شنبه

18  الی 20

1400/11/13

18

ابراهیمی

14

مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد بازاریابی

اصلی

 شنبه

20  الی 22

1400/11/02

18

زرین جوی

15مبانی سازمان و مدیریتپایهشنبه16 الی 181400/11/1518عباسپور
16

مدیریت رفتار سازمانی

اصلییکشنبه16 الی 181400/11/1318عباسپور
17

سیستم های اطلاعات  مدیریت

اصلیشنبه18 الی 201400/11/0618حیدری
18

تجزیه و تحلیل طراحی سیستم

پایهیک شنبه18 الی 201400/11/0418حیدری
19

زبان تخصصی

پایه سه شنبه18 الی 201400/11/0218حیدری
20

طراحی و مدیریت کسب و کار الکترونیکی

اصلیسه شنبه18 الی 201400/11/1118ابراهیمی
21

قوانین و مسائل حقوقی و تجارت و بازاریابی الکترونیکی

اصلی پنج شنبه 20 الی 221400/11/0918بنی نعمه
22

مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیک

تخصصیدوشنبه16 الی 181400/11/0718زرین جوی

دروس ارائه شده نیمسال اول 1401-1400 رشته مهندسی برق _ گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

ردیف

درس

نوع درس

استاد

روز

ساعت

امتحان

ساعت امتحان

1

ماشینهای الکتریکی 3

جبرانی

دکتر سیدعباس موسوی

شنبه

17 تا 20

1400/11/02

16

2

تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2

جبرانی

دکتر عبدالرضا بهوندی

یکشنبه

17 تا 20

1400/11/05

16

3

اقتصاد انرژی الکتریکی

تخصصی انتخابی

دکتر وحید دواتگران

یکشنبه

14 تا 17

1400/11/11

16

4

بازار برق

تخصصی اختیاری

دکتر محمدرضا صالحی زاده

چهارشنبه

14 تا 17

1400/11/07

16

5

مدیریت انرژی

تخصصی اختیاری

دکتر مهدی نفر

چهارشنبه

17 تا 20

1400/11/03

16

6

طراحی سیستمهای برق خورشیدی

تخصصی اختیاری

دکتر ابراهیم آقاجری

دوشنبه

18 تا 21

1400/11/13

16

7

روش تحقیق و سمینار

اصلی

دکتر رضا کیانی نژاد

 

دروس ورودی های نیمسال اول 1401_1400

 • دانشجویان با مدرک کارشناسی غیر از مهندسی برق قدرت
 1.   ماشین های الکتریکی 3
 2. تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2
 3. اقتصاد انرژی الکتریکی

 • دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی برق قدرت
 1. اقتصاد انرژی الکتریکی
 2. بازار برق
 3. مدیریت انرژ ی

                                                                                         

دروس ارائه شده نیمسال اول 1401-1400 رشته مهندسی کامپیوتر _ نرم افزار

رديف

نام درس

نوع درس

استاد

روز

ساعت

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1

پردازش موازی

دکتر محمدمصلح

دوشنبه

16تا19

1400/11/02

17

2

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

دکترمحمدرضا نوری مهر

شنبه

16تا19

1400/11/06

17

3

سیستم عامل پیشرفته

دکترمحمدرضا نوری مهر

شنبه

19تا22

1400/11/13

17

4

مباحث ویژه در نرم افزار

دکتر محمدرضا محمدرضایی

یکشنبه

16تا19

1400/11/09

17

5

سیستم عامل

جبرانی

دکتر مهناز رفیعی

شنبه

19تا22

1400/11/10

17

6

پایگاه داده

جبرانی

دکتر محمدرضا محمدرضایی

یکشنبه

19تا22

1400/11/14

17

دروس ورودی های نیمسال اول 1401-1400

 • دروس جبرانی
 • سیستم عامل
 • پایگاه داده
 •   دروس پیشنهادی برای دانشجویان ترم دوم شبکه
 • پردازش موازی
 • شبکه های کامپیوتری پیشرفته
 • سیستم عامل پیشرفته
 • دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر
 • پردازش موازی
 • شبکه های کامپیوتری پیشرفته
 • سیستم عامل پیشرفته
 • دانشجویان با مدرک کارشناسی غیر از مهندسی کامپیوتر
 • پردازش موازی
 • سیستم عامل
 • شبکه های کامپیوتری پشرفته
 • پایگاه داده

توجه : دانشجویان ترم 3 به بالا میتوانند از دروس ارائه شده برای رشته خود حداکثر تا 3 درس انتخاب نمایند.

دروس ارائه شده نیمسال اول 1401-1400 رشته مهندسی کامپیوتر _ شبکه

رديف

نام درس

نوع درس

استاد

روز

ساعت

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1

سیستم های توزیع شده

محمدرضا نوری مهر

یکشنبه

16تا19

1400/11/14

17

2

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

دکترمحمدرضا نوری مهر

یکشنبه

19تا22

1400/11/06

17

3

مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری

دکتر محمدمصلح

دوشنبه

19تا22

1400/11/09

17

4

نظریه بازی ها

دکتر مهناز رفیعی

شنبه

16تا19

1400/11/02

17

5

سیستم عامل

جبرانی

دکتر مهناز رفیعی

شنبه

19تا22

1400/11/10

17

6

شبکه

جبرانی

دکتر محمدرضا نوری مهر

پنجشنبه

16تا19

1400/11/14

17

دروس ورودی های نیمسال اول 1401-1400
 • دروس جبرانی
 • سیستم عامل
 • شبکه
 •   دروس پیشنهادی برای دانشجویان ترم دوم شبکه
 • سییستم های توزیع شده
 • شبکه های کامپیوتری پیشرفته
 • نظریه بازی ها
 • دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر و IT
 • سیستم های توزیع شده
 • شبکه های کامپیوتری پیشرفته
 • نظریه بازی ها
 • دانشجویان با مدرک کارشناسی غیر از مهندسی کامپیوتر
 • شبکه
 • سیستم عامل
 • شبکه های کامپیوتری پشرفته
 • نظریه بازی ها

دروس ارائه شده نیمسال اول 1401-1400 رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

رديف

نام درس

تعداد واحد

روز

ساعت

تاریخ

امتحان

ساعت

امتحان

نام استاد

1

مدیریت ارتباط با مشتری

3

شنبه

19 الی 22

1400/11/02

18

زرین جوی

2

هوش تجاری

3

دو شنبه

16 الی 19

1400/11/05

18

ابراهیمی

3

ذخیره و بازاریابی الکترونیکی روی وب

3یکشنبه19 الی 221400/11/1018محرابی

4

مدیریت زنجیره عرضه

3

چهارشنبه

16 الی 19

1400/11/08

18

حقیقی

5

بانکداری الکترونیکی

3

چهارشنبه

19 الی 22

1400/11/14

18

حقیقی

6

برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

3

شنبه

19 الی 22

1400/11/05

18

چناری

7

استراتژی های تجارت الکترونیک

3

چهارشنبه 

19 الی 22

1400/11/15

18

زرین جوی

8

بازاریابی الکترونیکی

3

شنبه

16 الی 19

1400/11/07

18

حقیقی

9

تجارت الکترونیکی

3

شنبه

18 الی 21

1400/11/13

18

ابراهیمی

10

سمینار و روش تحقیق

2


سید موسوی

11مهندسی فناوری اطلاعات3سه شنبه16 تا 19 1400/11/0918

چهارلنگ

12

شبکه های کامپیوتری

3سه شنبه19 الی 221400/11/1218چهارلنگ
13مهندسی سیستم های تجارت الکترونیکی3پنج شنبه19 الی 221400/11/0316صفری
14

مبانی اقتصاد مهندسی

3پنج شنبه16 الی 191400/11/0618رودکی
15

امنیت تجارت الکترونیک

3یکشنبه19 الی 221400/11/0418صادق زاده

.

دروس ارائه شده نیمسال اول 1401-1400 رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

ردیف

درس

نوع درس

استاد

روز

ساعت

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1

صنعت نفت، اکتشاف و بهره برداری

جبرانی

دکتر  صبوری

چهارشنبه

15 تا 18

1400/11/02

16

2

مکانیک سیالات

جبرانی

دکتر حسن کاووسی

یکشنبه

15 تا 18

1400/11/04

16

3

کنترل دیجیتال

جبرانی

خانم دکتر مهسا صنعتی زاده

سه شنبه

14 تا 17

1400/11/09

16

4

سیستمهای کنترل خطی

جبرانی

خانم دکتر مهسا صنعتی زاده

سه شنبه

17 تا 20

1400/11/12

16

5

ریاضیات مهندسی پیشرفته

اصلی

دکتر سیدعلی علوی فاضل

دوشنبه

17 تا 20

1400/11/03

16

6

مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت

اصلی

دکتر سیدعلی علوی فاضل

شنبه

17 تا 20

1400/11/05

16

7

کنترل فرآیند پیشرفته در صنایع نفت

اصلی

دکتر  صبوری

سه شنبه

17 تا 20

1400/11/07

16

8

سیستمهای کنترل هوشمند در صنایع نفت

اختیاری

خانم دکتر مهسا صنعتی زاده

پنچ شنبه

17 تا 20

1400/11/10

16

9

مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

اختیاری

دکتر ابراهیم آقاجری

یکشنبه

18 تا 21

1400/11/13

16

10

روش تحقیق و سمینار

اصلی

دکتر رضا کیانی نژاد

دروس ورودی های نیمسال اول 1401-1400

 • دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی برق

  صنعت نفت، اکتشاف و بهره برداری

  مکانیک سیالات

  کنترل دیجیتال

  مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت

 • دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک

  صنعت نفت، اکتشاف و بهره برداری

  کنترل دیجیتال

  ریاضیات مهندسی پیشرفته

  مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت

 • دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی نفت

  کنترل دیجیتال

  سیستم های کنترل خطی

  ریاضیات مهندسی پیشرفته

مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت

 •  دانشجویان با مدرک کارشناسی غیر از مهندسی برق، مکانیک،نفت

  صنعت نفت، اکتشاف و بهره برداری

  مکانیک سیالات

  کنترل دیجیتال

  سیستم های کنترل خطی

تقویم آموزشی  ترم های گذشته 

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.