موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

جدول زمانی تقویم 992

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم  بخصوص جدید الورود ها :

***  اخذ دروس جبرانی که قبلا در مقطع کارشناسی  گذرانده نشده است اجباری بوده و در اولویت قرار دارد.

***  مجموع واحدهای اخذ شده در هر نیمسال  (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

***  بجز درس سمینار که دو واحدی است بقیه دروس هرکدام سه واحدی  میباشند.

 کلیه دروس رشته مدیریت بازرگانی هرکدام دو واحدی میباشند.

***  دانشجویانی که دروس جبرانی را در مقطع کارشناسی بصورت سه واحدی (برای رشته مدیریت دو واحدی) نظری با حداقل نمره 12 گذرانده باشند ، ملزم به اخذ آن دروس نمیباشند.

در غیر اینصورت گذراندن آن دروس اجباری بوده ولی  نمره آنها در معدل محسوب نمی شود.

***  در طول دو سال تحصیل دوره کارشناسی ارشد در موسسه جهت اخذ مدرک دانش آموختگی بایستی 32 واحد درسی ( بجز دروس جبرانی ) که دو واحد آن سمینار میباشد با معدل حداقل  14 گذرانده شود.

*** اخذ معدل کمتر از 14 در ترم تحصیلی بعنوان مشروط قلمداد میگردد.

*** درس روش تحقیق و سمینار باید از ترم سوم به بعد اخذ گردد.

داشتن دو ترم مشروطی (متوالی یا غیر متوالی) منجر به اخراج از موسسه میشود.

***  در ضمن به دانشجویان عزیز اکیدا توصیه می شود که آئین نامه های آموزشی  کارشناسی ارشد ، سایر آئین نامه های مربوطه و کاتالوگ رشته ها  را که در سایت موسسه ارائه شده است را با دقت  مطالعه نموده

زیرا در خصوص مشکلاتی احتمالی که در اثر عدم آگاهی از این آئین نامه ها برای دانشجو اتفاق میافتد ، موسسه مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

لیست دروس ارائه شده رشته مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی 

رديف

نام درس

نوع درس

روز

ساعت

تاریخ

امتحان

ساعت

امتحان

نام استاد

1

مدیریت استراتژیک پیشرفته

پایه

شنبه

20 الی 22

20/04/1400

18

دکتر زرین جوی

2

مدیریت رفتار مصرف کننده

اصلی

شنبه

16  الی 18

21/04/1400

18

دکتر زرین جوی

3

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

اصلی

سه شنبه

18 الی 20

15/04/1400

18

دکتر عباسپور

4

اخلاق و احکام کسب و کار

پایه

دو شنبه

16 الی 18

12/04/1400

18

دکتر ابراهیمی

5

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

 پایه

دو شنبه

18 الی 20

16/04/1400

18

دکتر ابراهیمی

6

کاربرد تئوری تصمیم گیری

 اصلی

دو شنبه

20 الی 22

13/04/1400

18

دکتر ابراهیمی

7

مدیریت تبلیغات و برند

 اصلی

شنبه

18 الی 20

23/04/1400

18

دکتر زرین جوی

8

اصول مذاکرات،مکاتبات و قراردادهای تجاری

 تخصصی 

سه شنبه

20 الی 22

19/04/1400

18

دکتر عباسپور

9

مدیرت منابع انسانی پیشرفته

 پایه

 شنبه

20 الی 22

17/04/1400

18

دکتر عباسپور

10

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

 اصلی

سه شنبه

20 الی 22

18/04/1400

18

دکتر حمزوی

11

مبانی و نظریه های کارآفرینی

 تخصصی 

سه شنبه

16 الی 18

22/04/1400

18

دکتر عباسپور

لیست دروس ارائه شده مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

رديف

نام درس

نوع درس

روز

ساعت

تاریخ

امتحان

ساعت

امتحان

نام استاد

1

قابلیت اطمینان سیستمهای انرژی الکتریکی

تخصصی

شنبه

19 تا 22

13/4/1400 

16

دکتر بهوندی

2

اقتصاد انرژی الکتریکی

تخصصی

سه شنبه

16 تا 19

15/4/1400 

16

دکتر دواتگران

3

  مباحث ویژه در مهندسی برق

تخصصی

دوشنبه

19 تا 22 

17/4/1400 

16

دکتر کیانی نژاد

4

ماشینهای الکتریکی 3

جبرانی

شنبه

16 تا 19

20/4/1400 

16

دکتر موسوی

5

تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2

جبرانی

یکشنبه

16 تا 19

22/4/1400 

16

دکتر بهوندی

دروس ورودی های نیمسال اول 1400-1399

1. قابلیت اطمینان سیستمهای انرژی الکتریکی

2. اقتصاد انرژی الکتریکی

3. مباحث ویژه

دروس ورودی های نیمسال دوم 1400-1399

 • دانشجویان با مدرک کارشناسی غیر از مهندسی برق قدرت
 1.  ماشینهای الکتریکی 3
 2. تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2
 3. مباحث ویژه

 • دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی برق قدرت
 1. قابلیت اطمینان سیستمهای انرژی الکتریکی
 2. اقتصاد انرژی الکتریکی
 3. مباحث ویژه

.

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر گرایش  شبکه

رديف

نام درس

نوع درس

روز

ساعت

تاریخ

امتحان

ساعت

امتحان

نام استاد

1

نظریه اطلاعات و کدینگ

اصلی 3

یکشنبه

19تا 22

12/4/1400 

17

دکتر مصلح

2

امنیت شبکه پیشرفته

اصلی 2

یکشنبه

16تا 19

14/4/1400 

17

دکتر نوری مهر

3

سیستم های اتکاپذیر

اصلی 2

دوشنبه

16 تا 19

16/4/1400 

17

 دکتر آیینه بند

4

سیستم عامل

جبرانی

شنبه

16 تا 19

19/4/1400 

17

دکتررفیعی

5

شبکه کامپیوتری

جبرانی

چهارشنبه

16 تا 19

21/4/1400 

17

دکتر پازهر

6

روش تحقیق و سمینار

اصلی

دکترکیانی نژاد

  7

شبکه های چند رسانه ایاصلی 2سه شنبه19 تا 2218/4/140017دکتر پازهر

دروس ورودی های نیمسال اول 1399-1398

روش تحقیق و سمینار

نظریه اطلاعات و کدینگ

امنیت شبکه پیشرفته

سیستم های اتکاپذیر

دروس ورودی های نیمسال اول 1400-1399

نظریه اطلاعات و کدینگ

امنیت شبکه پیشرفته

سیستم های اتکاپذیر

دروس ورودی های نیمسال دوم 1400-1399

دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر و IT

نظریه اطلاعات و کدینگ

امنیت شبکه پیشرفته

سیستم های اتکاپذیر

سیستم عامل و شبکه کامپیوتری ( در صورت گذرانده نشدن در مقطع کارشناسی )

دانشجویان با مدرک کارشناسی غیر از مهندسی کامپیوتر

سیستم عامل

امنیت شبکه پیشرفته

سیستم های اتکاپذیر

شبکه های کامپیوتری 

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

رديف

نام درس

نوع درس

روز

ساعت

تاریخ

امتحان

ساعت

امتحان

نام استاد

1

نظریه اطلاعات و کدینگ

اصلی 2 ج 2

یکشنبه

16 تا 19

12/4/1400 

17

 دکتر مصلح

2

امنیت شبکه پیشرفته

اصلی 2 ج 1

یکشنبه

 19 تا 22

14/4/1400 

17

دکتر نوری مهر

3

پایگاه داده پیشرفته

اصلی 1

چهارشنبه

19 تا 22

18/4/1400 

17

 دکتر پازهر

4

سیستم عامل

جبرانی

شنبه

16 تا 19

19/4/1400 

17

دکتر رفیعی

5

مهندسی نرم افزار

جبرانی

شنبه

19 تا 22

21/4/1400 

17

دکتر بیگی

6

روش تحقیق و سمینار

اصلی

دکتر کیانی نژاد

.

دروس ورودی  های نیمسال اول 1399-1398

نظریه اطلاعات و کدینگ

امنیت شبکه پیشرفته

پایگاه داده پیشرفته

دروس ورودی های نیمسال اول 1400-1399

نظریه اطلاعات و کدینگ

امنیت شبکه پیشرفته

پایگاه داده پیشرفته

دروس ورودی های نیمسال دوم 1400-1399

 دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر و IT

 مهندسی نرم افزارو سیستم عامل (در صورت گذرانده نشدن در کارشناسی )

 نظریه اطلاعات و کدینگ

 امنیت شبکه پیشرفته

 پایگاه داده پیشرفته

 دانشجویان با مدرک کارشناسی غیر از  مهندسی کامپیوتر

 سیستم عامل

 مهندسی نرم افزار

 پایگاه داده پیشرفته

 امنیت شبکه پیشرفته 

..

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

رديف

نام درس

نوع درس

روز

ساعت

تاریخ

امتحان

ساعت

امتحان

نام استاد

1

مدیریت ارتباط با مشتری

اختیاری

دو شنبه

16 الی 19

20/04/1400

19

دکتر زرین جوی

2

هوش تجاری

اصلی

یک شنبه

16 الی 19

21/04/1400

19

دکتر ابراهیمی

3

مدیریت زنجیره عرضه

اصلی

شنبه

19 الی 22

15/04/1400

19

دکتر امام

4

بانکداری الکترونیکی

اختیاری

شنبه

16 الی 19

12/04/1400

19

دکتر عباسپور

5

برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

اختیاری

دو شنبه

19 الی 22

16/04/1400

19

دکتر زرین جوی

6

ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب

اختیاری

سه شنبه 

16 الی 19

13/04/1400

19

دکتر محرابی

7

بازاریابی الکترونیکی

اصلی

یک شنبه

19 الی 22

23/04/1400

19

دکتر ابراهیمی

8

امنیت تجارت الکترونیکی

اصلی

چهارشنبه

19 الی 22

19/04/1400

19

دکتر محمدی

9

سمینار و روش تحقیق

اصلی

دکترکیانی نژاد

10شبکه های کامپیوتریجبرانیچهارشنبه16 تا 19 21/04/140017

دکتر پازهر

.

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی ابزار دقیق و  اتوماسیون در صنایع نفت

 رديف

نام درس

نوع درس

روز

ساعت

تاریخ

امتحان

ساعت

امتحان

نام استاد

1

مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت

اصلی

شنبه

16 تا 19

13/4/1400

16

دکتر علوی فاضل

2

ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت

اصلی

دوشنبه

19 تا 22

15/4/1400

16

دکتر آقاجری

3

کنترل غیرخطی

اختیاری

شنبه

19 تا 22

19/4/1400

16

دکتر صنعتی زاده

4

کنترل بهینه

اختیاری

پنجشنبه

16 تا 19

20/4/1400

16

دکتر اله وردی

5

روش تحقیق و سمینار

اصلی


16

دکتر کیانی نژاد

6

صنعت نفت، اکتشاف و بهره برداری

جبرانی

چهارشنبه

19 تا 22

22/4/1400

16

دکتر صبوری

7

مکانیک سیالات

جبرانی

یکشنبه

19 تا 22

24/4/1400

16

دکتر کاوسی

8

کنترل دیجیتال

جبرانی

سه شنبه

19 تا 22

17/4/1400

16

دکتر صنعتی زاده

9

سیستمهای کنترل خطی

جبرانی

پنج شنبه

19 تا 22

14/4/1400

16

دکتر اله وردی

دروس ورودی های نیمسال اول 1399-1398

دروس ورودی های نیمسال اول 1400-1399

 ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت

 مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت

 کنترل غیرخطی

 کنترل بهینه

 ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت

 مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت

 کنترل غیرخطی

 کنترل بهینه

دروس ورودی های نیمسال دوم 1400-1399

 • دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی برق

 صنعت نفت، اکتشاف و بهره برداری

 مکانیک سیالات

 کنترل دیجیتال

 ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت

 • دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی نفت

 کنترل دیجیتال

 سیستمهای کنترل خطی

 ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت

 • دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی برق مکانیک

 صنعت نفت، اکتشاف و بهره برداری

 کنترل دیجیتال

 ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت

 • دانشجویان با مدرک کارشناسی غیر از مهندسی برق، مکانیک و نفت

 صنعت نفت، اکتشاف و بهره برداری

 مکانیک سیالات

 کنترل دیجیتال

 سیستمهای کنترل خطی

تقویم آموزشی  ترم های گذشته 

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.