موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

تقویم آموزشی

 

                                           

                               

لیست دروس ارائه شده رشته مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی 

رديف

نام درس

روز

ساعت

تاریخ

امتحان

ساعت

امتحان

نام استاد

1

مدیریت استراتژیک پیشرفته

شنبه

20 الی 22

05/11/1400

18

چناری

2

مدیریت رفتار مصرف کننده

شنبه

16  الی 18

06/11/1400

18

زرین جوی

3

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

دوشنبه

18 الی 20

10/11/1400

18

زرین جوی

4

اخلاق و احکام کسب و کار

یکشنبه

20الی 22

11/11/1400

18

ابراهیمی

5

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

شنبه

18 الی 20

09/11/1400

18

چناری

6

کاربرد تئوری تصمیم گیری

سه شنبه

20 الی 22

08/11/1400

18

ابراهیمی

7

مدیریت تبلیغات و برند

شنبه

18 الی 20

04/11/1400

18

زرین جوی

8

اصول مذاکرات،مکاتبات و قراردادهای تجاری

یک شنبه

16الی 18

05/11/1400

18

ابراهیمی

9

مدیرت منابع انسانی پیشرفته

دوشنبه

20 الی 22

12/11/1400

18

چناری

10

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

یکشنبه

20 الی 22

07/11/1400

18

حمزوی

11

مبانی و نظریه های کارآفرینی

دو شنبه

16 الی 18

03/11/1400

18

چناری

12

مدیریت منابع انسانی

سه شنبه

16 الی 18

11/11/1400

18

عباسپور

13

تجارت و بازار یابی الکترونیکی پیشرفته

یکشنبه

18الی 20

13/11/1400

18

ابراهیمی

14

مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد بازاریابی

شنبه

20الی 22

02/11/1400

18

زرین جوی

15

مبانی سازمان و مدیریت

شنبه

16الی 18

15/11/1400

18

عباسپور

16

مدیریت رفتارسازمانی

یک شنبه

16الی 18

13/11/1400

18

عباسپور

17

سیستم های اطلاعات مدیریت

شنبه

18الی 20

06/11/1400

18

حیدری

18

تجزیه و تحلیل طراحی سیستم

یک شنبه

18الی 20

04/11/1400

18

حیدری

19

زبان تخصصی

سه شنبه

18الی 20

02/11/1400

18

حیدری

20

طراحی و مدیریت کسب و کار الکترونیکی

سه شنبه

18الی 20

11/11/1400

18

ابراهیمی

21

قوانین و مسایل حقوقی و تجارت و بازاریابی الکترونیکی

پنج شنبه

18الی 20

09/11/1400

18

بنی نعمه

22

مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیک

دوشنبه

16الی 18

07/11/1400

18

زرین جوی

     لیست دروس ارائه شده مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

رديف

نام درس

روز

ساعت

تاریخ

امتحان

ساعت

امتحان

نام استاد

1

اقتصاد انرژی الکتریکی

یکشنبه

14 الی 17

11/11/1400

16

دکتر دواتگران

2

طراحی سیستم های برق خورشیدی

دوشنبه

18 الی 21

13/11/1400

16

دکتر آقاجری

3

روش تحقیق و سیمینار

دکتر کیانی نژاد

4

بازار برق

چهارشنبه

14 الی 17

07/11/1400

16

دکتر صالحی زاده

5

مدیریت انرژی

چهارشنبه

17 الی 20

03/11/1400

16

دکتر نفر

6

ماشین های الکتریکی 3

شنبه

17 الی 20

02/11/1400

16

دکتر سیدموسوی

7

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی2

یکشنبه

17 الی 20

05/11/1400

16

دکتر بهوندی

دروس ورودی های جدید

  • دانشجویان با مدرک کارشناسی غیر از مهندسی برق قدرت
  • دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی برق قدرت

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی ابزار دقیق و  اتوماسیون در صنایع نفت

 رديف

نام درس

نوع درس

روز

ساعت

تاریخ

امتحان

ساعت

امتحان

نام استاد

1

صنعت نفت،اکتشاف و بهره برداری

چهارشنبه

15 الی 18

02/11/1400

16

دکتر صبوری

2

کنترل خطی

سه شنبه

17 الی 20

12/11/1400

16

دکتر صنعتی زاده

3

ریاضیات مهندسی پیشرفته

دوشنبه

17 الی 20

03/11/1400

16

دکتر علوی فاضل

4

مدل سازی و شبیه سازی فرایندهای صنعت نفت

شنبه

17 الی 20

05/11/1400

16

دکتر علوی فاضل

5

کنترل فرایند پیشرفته در صنعت نفت

سه شنبه

17 الی 20

07/11/1400

16

دکتر صبوری

6

سیستم های کنترل هوشمند درصنعت نفت

پنجشنبه

17 الی 20

10/11/1400

16

دکتر صنعتی زاده

7

مباحث ویژه در ابزاردقیق و اتوماسیون صنایع نفت

یکشنبه

18 الی21

13/11/1400

16

دکتر آقاجری

8

روش تحقیق و سمینار

دکتر کیانی نژاد

9

مکانیک سیالات

یکشنبه

15 الی 18

04/11/1400

16

دکتر کاوسی بلوتکی

10

کنترل دیجیتال

سه شنبه

14 الی 17

09/11/1400

16

دکتر صنعتی زاده

دروس ورودی های جدید

  • دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی برق

  • دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی نفت

  • دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی برق مکانیک

  • دانشجویان با مدرک کارشناسی غیر از مهندسی برق، مکانیک و نفت

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر گرایش  شبکه

رديف

نام درس

نوع درس

روز

ساعت

تاریخ

امتحان

ساعت

امتحان

نام استاد

1

سیستم های توزیع شده

یکشنبه

16 تا 19

14/11/1400

17

محمدرضا نوری مهر

2

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

یکشنبه

19 تا 22

06/11/1400

17

محمدرضا نوری مهر

3

مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری

دوشنبه

19 تا 22

09/11/1400

17

محمد مصلح

4

نظریه بازی ها

شنبه

16 تا 19

02/11/1400

17

مهناز رفیعی

5

سیستم عامل

جبرانی

شنبه

19تا22

10/11/1400

17

مهناز رفیعی

6

شبکه

جبرانی

پنجشنبه

16تا19

14/11/1400

17

محمدرضا نوری مهر

دروس جبرانی

سیستم عامل

شبکه

دروس پیشنهادی برای دانشجویان ترم دوم شبکه

سیستم های توزیع شده

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

نظریه بازی ها

دروس ورودی های نیمسال  اول 1400

دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر

سیستم های توزیع شده

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

نظریه بازی ها

دانشجویان با مدرک کارشناسی غیر از  مهندسی کامپیوتر

سیستم عامل

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

نظریه بازی ها

توجه:دانشجویان ترم 3 به بالا میتوانند از دروس ارائه شده برای رشته خود حداکثر تا 3 درس انتخاب نمایند.

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار 

رديف

نام درس

نوع درس

روز

ساعت

تاریخ

امتحان

ساعت

امتحان

نام استاد

1

پردازش موازی

دو شنبه

16تا19

02/11/1400

17

 محمد مصلح

2

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

شنبه

16 تا 19

06/11/1400

17

محمدرضا نوری مهر

3

سیستم عامل پیشرفته

شنبه

19 تا 22

13/11/1400

17

محمدرضا نوری مهر

4

مباحث ویژه در نرم افزار

  یکشنبه

16 تا 19

09/11/1400

17

محمدرضا محمدرضایی

5

سیستم عامل

شنبه

19 تا 22

10/11/1400

17

مهناز رفیعی

6

پایگاه داده

یکشنبه

19تا22

14/11/1400

17

محمدرضا محمدرضایی

دروس جبرانی

سیستم عامل

پایگاه داده

دروس پیشنهادی ترم دوم نرم افزار

پردازش موازی

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

سیستم عامل پیشرفته

دروس ورودی های نیمسال اول 1400

دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

سیستم عامل پیشرفته

پردازش موازی

دانشجویان با مدرک کارشناسی غیر از  مهندسی کامپیوتر

سیستم عامل

پردازش موازی

پایگاه داده

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

رديف

نام درس

نوع درس

روز

ساعت

تاریخ

امتحان

ساعت

امتحان

نام استاد

1

مدیریت ارتباط با مشتری

شنبه

19 الی22

02/11/1400

18

زرین جوی

2

هوش تجاری

دوشنبه

16 الی 19

05/11/1400

18

ابراهیمی

3

ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب

یکشنبه

19الی22

10/11/1400

18

محرابی

4

برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

شنبه

19 الی 22

05/11/1400

18

چناری

5

استراتژی های تجارت الکترونیکی

چهارشنبه

19 الی 22

15/11/1400

18

زرین جوی

6

تجارت الکترونیکی

شنبه

18 الی 21

13/11/1400

18

ابراهیمی

7

روش تحقیق و سمینار

کیانی نژاد

8

مهندسی فناوری اطلاعات

سه شنبه

16 الی 19

09/11/1400

18

چهارلنگ

9

شبکه های کامپیوتری

سه شنبه

19 الی 22

12/11/1400

18

چهارلنگ

10

بازاریابی الکترونیکی

شنبه

16 الی 19

07/11/1400

18

حقیقی

11

بانکداری الکترونیکی

چهارشنبه

19 الی 22

14/11/1400

18

حقیقی

12

مدیریت زنجیره عرضه((SCM

چهارشنبه

16 الی 19

08/11/1400

18

حقیقی

13

مبانی اقتصاد مهندسی

پنجشنبه

16 الی 19

06/11/1400

18

رودکی

14

مهندسی سیستم های تجارت الکترونیکی

پنجشنبه

19 الی 22

03/11/1400

18

رئیس صفری

15

امنیت تجارت الکترونیکی

یکشنبه

19 الی 22

04/11/1400

18

صادق زاده

 

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.