موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم  بخصوص جدید الورود ها :

***  اخذ دروس جبرانی که قبلا در مقطع کارشناسی  گذرانده نشده است اجباری بوده و در اولویت قرار دارد.

***  مجموع واحدهای اخذ شده در هر نیمسال  (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

***  بجز درس سمینار که دو واحدی است بقیه دروس هرکدام سه واحدی  میباشند.

تنها کلیه دروس رشته مدیریت بازرگانی هرکدام دو واحدی میباشند.

***  دانشجویانیکه دروس جبرانی را در مقطع کارشناسی  بصورت سه واحدی (برای رشته مدیریت دو واحدی) نظری با حداقل نمره 12 گذرانده باشند ، ملزم به اخذ آن دروس نمیباشند.

در غیر اینصورت گذراندن آن دروس اجباری بوده ولی  نمره آنها در معدل محسوب نمی شود.

***  در طول دو سال تحصیل دوره کارشناسی ارشد در موسسه جهت اخذ مدرک دانش آموختگی بایستی 32 واحد درسی ( بجز دروس جبرانی ) که دو واحد آن سمینار میباشد با معدل حد اقل  14 گذرانده شود.

*** اخذ معدل کمتر از 14 در ترم تحصیلی بعنوان مشروط قلمداد میگردد.

*** درس روش تحقیق و سمینار باید از ترم سوم به بعد اخذ گردد.

داشتن دو ترم مشروطی (متوالی یا غیر متوالی) منجر به اخراج از موسسه میشود.

***  در ضمن به دانشجویان عزیز اکیدا توصیه می شود که آئین نامه های آموزشی  کارشناسی ارشد ، سایر آئین نامه های مربوطه و کاتالوگ رشته ها  را که در سایت موسسه ارائه شده است را با دقت  مطالعه نموده زیرا در خصوص مشکلاتی احتمالی که در اثر عدم آگاهی از این آئین نامه ها برای دانشجو اتفاق میافتد ، موسسه مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ليست دروس ارائه شده رشته مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت ورودي های97 و 98

ردیفنام درسنوع درسنام استاد
1 طراحی سیستم های PLC اختیاریدکتر افخمی
2اصول سیستم های کنترل گستردهاختیاریدکتر افخمی
3شناسایی سیستم هااختیاریدکتر کازرونی
4کنترل فرآیند پیشرفتهاصلیدکتر افخمی

برنامه هفتگی ابزار دقيق و اتوماسيون اداري در صنايع نفت ورودی های 97 و 98

روز / ساعت

17تا 19

 19 تا 21
شنبه طراحی سیستم های کنترل PLCاصول سیستم های کنترل گسترده
یکشنبه

شناسایی سیستم ها
کنترل فرایند پیشرفته

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات و کامپيوتر گرایش  شبکه  ورودی های 97

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقیق و سمینار

اصلی

دکتر رشنودی

2

معماری شبکه های ذخیره سازاختیاریدکتر محرابی
3شبکه های چند رسانه ایاختياري

دکتر محرابی

4

داده کاوی

اختياريدکتر رفیعی
5طراحی الگوریتمجبرانی

دکتر گلشن

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات و کامپيوتر گرایش شبکه ورودی های 97 

روز / ساعت

15 تا 17

17 تا 19

19 تا 21

شنبه

روش تحقیق

مباحث ویژه در شبکه

سه شنبه

داده کاویشبکه هاي چند رسانه ای

چهارشنبه

معماری شبکه های ذخیره ساز

طراحی الگوریتم

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی  کامپيوتر گرایش  شبکه  ورودی های 98 

 ردیف

 نام درس

 نوع درس نام استاد
 1

 شبکه های بیسیم و سیار

 اصلی دکتر صافی
 2

 امنیت در شبکه های کامپیوتری

 اصلی دکتر محمدی
 3

 مدیریت در شبکه های کامپیوتری

 اصلی دکتر محمدی
 4

 سیستم های توزیعی

 اصلی دکتر سلطانی
 5

 سیستم عامل

 جبرانی دکتر خزاعی
 6

 طراحی الگوریتم

 جبرانی دکتر گلشن

برنامه هفتگی مهندسی  کامپيوتر گرایش شبکه ورودی های 98

روز / ساعت

 17 تا 19

 19 تا 21
 شنبه

 مدیریت در شبکه های کامپیوتری

 امنیت در شبکه های کامپیوتری
 یکشنبه

 سیستم های توزیعی

 دوشنبه

 شبکه های بیسیم و سیار

 چهارشنبه

 طراحی الگوریتم

 سیستم عامل

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی های 97

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقیق و سمیناراصليدکتر رشنودی

2

آزمون نرم افزاراختیاریدکترجواهری

3

معماری نرم افزاراصليدکتر آریا برزن

4

پردازش موازیاصلیدکتر مصلح

برنامه هفتگی مهندسی کامپيوتر گرایش نرم افزار ورودی های 97  

روز / ساعت

15تا 17

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

روش تحقیق

يکشنبه

پردازش موازی

دوشنبه

معماری نرم افزار
سه شنبه

آزمون نرم افزار

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی های 98

ردیف

 نام درس

 نوع درس نام استاد
 1

 مهندسی نرم افزار پیشرفته

 اصلی دکتر ملک نسب
 2

 معماری نرم افزار

اصلی دکتر آریابرزن
 3

 سیستم های عامل پیشرفته

اصلی دکتر قاسمی
 4

 پردازش موازی

اصلی دکتر مصلح
 5

 سیستم عامل

 جبرانی دکتر خزاعی
 6

 طراحی الگوریتم

 جبرانی دکتر گلشن

برنامه هفتگی مهندسی کامپيوتر گرایش نرم افزار ورودی های 98

روز / ساعت

 17 تا 19 19 تا 21

شنبه

سیستم عامل پیشرفته

 یکشنبه

 پردازش موازی

 دوشنبه

 معماری نرم افزارمهندسی نرم افزار پیشرفته

 چهارشنبه

 طراحی الگوریتم سیستم عامل

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ورودی 1398

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

مبانی اقتصاد مهندسیجبرانیدکتر رودکی

2

مدیریت ارتباط با مشتریاختیاریدکتر حسن حسینی
3

مدیریت زنجیره و عرضه

اصلیدکتر استخریان
4

هوش تجاری

اصلیدکتر گلشن

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت  ورودی 1398

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

شنبه

مبانی اقتصاد مهندسی

مدیریت زنجیره و عرضه
يک شنبه

هوش تجاری

سه شنبه

مدیریت ارتباط با مشتری

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ورودی 1397

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقیق و سمینار

اصليدکتر رشنودی

2

بانکداری الکترونیکیاختیاریدکتر شکور

3

استراتژیها در تجارت الکترونیکیاختیاریدکتر رضایی
4سیستم های پرداخت الکترونیکی

اصلی

دکتر صفری

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت  ورودی 1397

روز / ساعت

15 تا 17

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

روش تحقیق

دو شنبه

استراتژیها در تجارت الکترونیکی
سه شنبه

سیستم های پرداخت الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی

لیست دروس ارائه شده رشته مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی ورودی 1398

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

مدیریت منابع انسانی پیشرفتهپایهدکتر عباسپور

2

اخلاق و احکام کسب و کارپایهدکتر پاریاب

3

روش شناسی پژوهش های کیفیاصلیدکتر رشنودی
4مدیریت تبلیغات برند

اصلی

دکتر ابراهیمی
5تجارت و بازار یابی الکترونیکی پیشرفته

تخصصی

دکتر صفری
6طراحی و مدیریت کسب و کار الکترونیکی

تخصصی

دکترپاریاب

7

قوانین و مسایل حقوقی تجارت و بازاریابی الکترونیکیتخصصیدکتر پاریاب

برنامه هفتگی مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی ورودی 1398

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

اخلاق و احکام کسب و کارطراحی و مدیریت کسب و کار الکترونیکی

یک شنبه

مدیریت تبلیغات برند

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

دو شنبه

روش شناسی پژوهش های کیفی

سه شنبه

تجارت و بازار یابی الکترونیکی پیشرفته

چهارشنبه

قوانین و مسایل حقوقی تجارت و بازاریابی الکترونیکی

تقویم آموزشی  ترم های گذشته 

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.