موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

دستور العمل صدور دانشنامه

فرآیند فراغت از تحصیل :

  1.  دانشجو پس از گذراندن کلیه واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته طبق سرفصل دروس و آئین نامه های آموزشی دانش آموخته شناخته می شود.

  2.  دانش آموخته در مهلتی حداکثر دو ماه از پایان آخرین امتحان درس لازم است با موسسه از نظر مالی و آموزشی تسویه حساب نماید.

  3.  قبل از تسویه حساب دانشجو لازم است جهت پرونده فراغت از تحصیل مدارک ذیل را به اداره آموزش موسسه تحویل دهد.

           الف : کارت دانشجویی

          ب: پنج قطعه عکس پرسنلی4*3 زمینه سفید تمام رخ ( عکس آقایان با ظاهری مناسب و خانم با حجاب اسلامی باشد)

           ج: دو عدد تمبر ده هزار ریالی مالیاتی (قابل خرید از کلیه شعب بانک ملی )

           د: پرداخت مبلغ دویست و سي هزار ریال به حساب شبا  IR960100004001072703022624 و شناسه 375072757117000000000000000056 بنام رابط متمرکز وجوه برگزاري دوره های خاص دانشگاه شهید چمران اهواز (قابل پرداخت از کلیه شعب بانک ها )

            ر: یک سری کامل تصویر تمام صفحات شناسنامه

            ز: تصویر دو طرف کارت ملی

             ه: تصویر وضعیت نظام وظیفه (کارت پایان خدمت ، معافیت و .....)

4. بعد از تحویل اصل مدارک ( دانشنامه کارداني و کارشناسي ) و تسویه حساب کامل مالي و وصول استعلامات دوره کاردانی و کارشناسی و تایید ریز نمرات پرونده فارغ التحصیلی با دانشنامه جهت تایید رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز به این دانشگاه ارسال می گردند .

5. پس از تایید دانشگاه شهید چمران کلیه مدارک مقاطع قبلی به انضمام اصل دانشنامه و اصل ریز نمرات و گواهی ریز نمرات به دانشجویانی که تعهد خاصی به محل تحصیل مقاطع قبلی ندارند و همچنین مشکل نظام وظیفه ندارند در قبال رسید تحویل می گردد.

6. دانشجویان مشمول فقط گواهی معرفی به حوزه نظام وظیفه داده خواهد شد.

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.