موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

تقویم آموزشی نيم سال دوم (97 - 96 )

رديف

شرح

تاريخ

1

انتخاب واحد

14/11/96  الی  18/11/96

2

حذف و اضافه

5/12/96  الی  9/12/96

3

شروع و پایان کلاسها

23/11/96  الی 20/12/96

18/1/97  الی  24/1/97

1/2/97  الی  11/3/97

 5

تقاضای حذف اضطراری

12/3/97  الی 16/3/97

6

کلاس های رفع اشکال

19/3/97  الی  24/3/97

7

امتحانات پايان ترم

(حضوری)

28/3/97  الی  1/4/97

8

ثبت  نمرات موقت

2/4/97  الی  8/4/97

 9

ثبت نمرات نهائی

5/4/97  الی 97/4/14

  

 10

آخرین مهلت ارائه

 تحقیق، سمینار  و پروژه دروس

12/4/97

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش  شبکه  ورودی 1395

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقیق و سمینار

اصلی

دکتر شعبانی نیا

2

معماری شبکه های ذخیره ساز

اختیاری

دکتر محرابی

3شبکه هاي چند رسانه ايياختياريدکتر محرابي

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ورودی 1395

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقیق و سمینار

اصلی

دکتر شعبانی نیا

2

بانکداری الکترونیکی

اختیاری

دکتر شکور

3مباحث ويژه در تجارت الکترونيکاختياريدکتر پروين نيا
4

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش  شبکه  ورودی 1396

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

امنیت شبکه های کامپیوتری

اصلی

دکتر محمدی

2

مدیریت شبکه های کامپیوتری

اصلی

دکتر محمدی

3

شبکه های نوری

اختیاری

دکتر محزون

4سيستم عاملجبرانيدکتر اسلامي نژاد

توجه :

* مجموع واحدهای اخذ شده  (جبرانی ،اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

* دروس فوق هرکدام  3  واحدی میباشند.

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ورودی 1396

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

مبانی اقتصاد مهندسی

جبرانی

دکتر ستوده

2

مدیریت ارتباط با مشتری

اختیاری

دکتر حسن حسینی

3

هوش تجاری

اصلی

دکتر پروین نیا

4

مدیریت زنجیره عرضه

اصلی

دکتر استخریان

توجه :

* اخذ دروس جبرانی که قبلا در مقطع کارشناسی  گذرانده نشده است اجباری بوده و در اولویت قرار دارد.

* مجموع واحدهای اخذ شده  (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

* دروس فوق هرکدام  3  واحدی میباشند.

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر گرایش  شبکه  ورودی 1396

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری

(شبکه های باند پهن)

اختیاری

دکتر جبارپور

2

امنیت در شبکه های کامپیوتری

اصلی

دکتر محمدی

3

مدیریت در شبکه های کامپیوتری

اصلی

دکتر محمدی

4سيستم عاملجبراني

دکتر اسلامي نژاد

توجه :

* مجموع واحدهای اخذ شده  (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

* دروس فوق هرکدام  3  واحدی میباشند.

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی 1396

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

مهندسی نرم افزار پیشرفته

اصلی

دکتر ملک نسب

2

معماری نرم افزار

اصلی

دکتر فروزش

3

سیستم های عامل پیشرفته

اصلی

دکتر اسلامی

4

سیستم های عامل

جبرانی

دکتر اسلامی

توجه :

* اخذ دروس جبرانی که قبلا در مقطع کارشناسی  گذرانده نشده است اجباری بوده و در اولویت قرار دارد.

* مجموع واحدهای اخذ شده  (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

* دروس فوق هرکدام  3  واحدی میباشند.

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه ورودی 1395

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

شنبه

روش تحقیق

دوشنبه

شبکه هاي چند رسانه اي

معماری شبکه های ذخیره ساز

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت  ورودی 1395

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

شنبه

روش تحقیق

مباحث ويژه در تجارت الکترونيک 

یک شنبه

بانکداری الکترونیکی

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه ورودی 1396

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

سه شنبه

شبکه های نوری

چهار شنبه

مدیریت شبکه های کامپیوتری

امنیت شبکه های کامپیوتری

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت  ورودی 1396

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

یک شنبه

هوش تجاری

دو شنبه

مبانی اقتصاد مهندسی

مدیریت ارتباط با مشتری

سه شنبه

مدیریت زنجیره عرضه

برنامه هفتگی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه ورودی 1396

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

یک شنبه

مباحث ویژه در شبکه ها

(شبکه های باند پهن)

چهار شنبه

مدیریت شبکه های کامپیوتری

امنیت شبکه های کامپیوتری

برنامه هفتگی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی 1396

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

یک شنبه

دو شنبه

سیستم های عامل

سیستم های عامل پیشرفته

سه شنبه

مهندسی نرم افزار پیشرفته

چهارشنبهمعماری نرم افزار

برنامه امتحانات پايان ترم نيمسال دوم 97-96

تاریخ

ف شبکه -95

ف تجارت -95

ف شبکه -96

ف تجارت -96

ک شبکه -96

ک نرم افزار 96

دوشنبه

97/3/28

17-15

اقتصاد مهندسي

19-17

مباحث ويژه در شبکه

(شبکه پهن باند)

سه شنبه

97/3/29

    9 - 11

شبکه هاي چند رسانه اي

9 - 11

مباحث ويژه در تجارت الکترونيک

 

17 - 19

سيستم عامل

چهارشنبه

97/3/30

8:30 10:15

امنیت شبکه ها

10:30 12:30

هوش تجاری

8:30 10:15

امنیت شبکه ها

10:30 12:30

معماری نرم افزار

پنج شنبه

97/3/31

8:30 10:15

مدیریت شبکه ها

10:30 12:30

مدیریت ارتباط با مشتری

8:30 10:15

مدیریت شبکه ها

10:30 12:30

سیستم های عامل پیشرفته

جمعه

97/4/1

8  - 10

معماری شبکه های ذخیره ساز

15: 10 - 12

بانکداری الکترونیکی

12- 14

شبکه های نوری

8 10

مدیریت زنجیره عرضه

10:15 - 12

مهندسی نرم افزار

تقویم آموزشی  ترم های گذشته 

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.