موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

تقویم آموزشی نيم سال دوم ( 98- 97 )

رديف

شرح

تاريخ

1

ثبت نام و انتخاب واحد

  97/11/21 الي 97/11/25

2

حذف و اضافه

97/12/11 الي 97/12/14

3

شروع و پایان کلاسها

97/11/27  الی 97/12/24

98/1/17  الی  98/1/23

98/2/7 الي 98/3/10

4امتحانات و کويز هاي ميانترم غيرحضوري

98/1/31 الي 98/2/6

5نظر خواهي در مورد اساتيد98/4/8 الي 98/4/31

 6

تقاضای حذف اضطراری

98/3/25  الی 98/3/29

7

کلاس های رفع اشکال

98/3/25  الی  98/3/31

8

امتحانات پايان ترم

(حضوری)

98/4/1 الی  98/4/7

9

ثبت  نمرات موقت

98/4/10  الی  98/4/14

 10

ثبت نمرات نهائی

98/4/15  الی 98/4/21

  

 11

آخرین مهلت ارائه

 تحقیق، سمینار و پروژه دروس

98/4/12

12هفته ارايه سمينار98/4/15 الي 98/4/21
13آخرين مهلت ثبت نهايي نمره سمينار98/4/21

ليست دروس ارائه شده رشته مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت ورودي 1397

رديفنام درسنوع درسنام استاد
1کنترل بهينهاختياريدکتر فارسي
2ابزار دقيق پيشرفته در صنايع نفتاصليدکتر دادخواه
3مباحث ويژهاختياريدکتر شعباني نيا

توجه :

* اخذ دروس جبرانی که قبلا در مقطع کارشناسی  گذرانده نشده است اجباری بوده و در اولویت قرار دارد.

* مجموع واحدهای اخذ شده  (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

* دروس فوق هرکدام  3  واحدی میباشند.

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات و کامپيوتر گرایش  شبکه  ورودی 1396

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقیق و سمینار

اصلی

دکتر شعبانی نیا

2

معماري شبکه هاي ذخيره ساز

اختياريدکتر محرابي
3شبکه هاي چند رسانه ايياختياريدکتر محرابي
4شبکه هاي با پهناي باند بالااختياريدکتر کمالي

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ورودی 1396

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقیق و سمینار

اصلی

دکتر شعبانی نیا

2

بانکداري الکترونيکي

اختياريدکتر شکور
3استراتژيها در تجارت الکترونيکياصليدکتر پيروزمندان

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپيوتر گرایش  نرم افزار  ورودی 1396

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقيق و سمينار

اصلی

دکتر شعباني نيا

2

آزمون نرم افزار

اختياريدکتر جواهري

3

پايگاه داده پيشرفته

اختياري

دکتر زلف پور

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ورودی 1397

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

مديريت ارتباط با مشتري

اختياريدکتر حسن حسيني

2

هوش تجارياصليدکتر گلشن

3

مديريت زنجيره و عرصهاصليدکتر استخريان
4مباني اقتصاد مهندسيجبرانيدکتر رودکي

توجه :

* اخذ دروس جبرانی که قبلا در مقطع کارشناسی  گذرانده نشده است اجباری بوده و در اولویت قرار دارد.

* مجموع واحدهای اخذ شده  (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

* دروس فوق هرکدام  3  واحدی میباشند.

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر گرایش  شبکه ورودی 1397

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

شبکه هاي نورياختياريدکتر محزون

2

امنيت در شبکه هاي کامپيوترياصليدکتر محمدي

3

مديريت شبکه هاي کامپيوتري و مخابراتياصليدکتر محمدي
4سيستم عاملجبرانيدکتر گلشن

توجه :

* مجموع واحدهای اخذ شده  (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

* دروس فوق هرکدام  3  واحدی میباشند.

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی 1397

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

مهندسي نرم افزار پيشرفته

اصليدکتر ملک نسب

2

معماري نرم افزاراصليدکتر آريو برزن

3

سيستم عامل پيشرفتهاصليدکتر قاسمي

4

سيستم عاملجبرانيدکتر گلشن

توجه :

* اخذ دروس جبرانی که قبلا در مقطع کارشناسی  گذرانده نشده است اجباری بوده و در اولویت قرار دارد.

* مجموع واحدهای اخذ شده  (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

* دروس فوق هرکدام  3  واحدی میباشند.

****************************************************************************************************************

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات و کامپيوتر گرایش شبکه ورودی 1396

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

شنبه

روش تحقیق

شبکه هاي با پهناي باند بالا

دو شنبه

شبکه هاي چند رسانه ايي
معماري شبکه هاي ذخيره ساز

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت  ورودی 1396

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

شنبه

روش تحقیق

يک شنبهبانکداري الکترونيکي

سه شنبهاستراتژيها در تجارت الکترونيکي

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت  ورودی 1397

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

هوش تجاري

مباني اقتصاد مهندسي

يکشنبه

مديريت ارتباط با مشتري
دوشنبه
سه شنبه

مديريت زنجيره و عرضه

برنامه هفتگی مهندسی کامپيوتر گرایش نرم افزار ورودی 1397

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

يکشنبه

معماري نرم افزار

دوشنبه

سيستم هاي عامل

سيستم عامل پيشرفته
سه شنبه

مهندسي نرم افزار پيشرفته

برنامه هفتگی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه  ورودی 1397

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

سه شنبهشبکه هاي نوري

چهار شنبهمديريت شبکه هاي کامپيوتريامنيت شبکه هاي کامپيوتري

برنامه هفتگی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی 1396

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

  شنبه

روش تحقيق و سمينار

دوشنبه

آزمون نرم افزار
سه شنبهپايگاه داده پيشرفته

برنامه هفتگي مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت ورودي 1397

روز / ساعت17 تا 1919 تا 21
سه شنبه ابزار دقيق پيشرفته
چهار شنبه

کنترل بهينه
مباحث ويژه

برنامه امتحانات پايان ترم نيمسال دوم 98-97

تاریخ/ گرايش

ف /ک شبکه96  

ک شبکه97

ف تجارت 96ف تجارت 97

ک نرم افزار 96

ک نرم افزار 97
الف الف

 شنبه

98/4/1

شبکه هاي پهن باند 11-9بانکداري الکترونيکي 13-11آزمون نرم افزار 11-9

يک شنبه

98/4/2

شبکه هاي نوري 11-9مديريت ارتباط با مشتري 13-11مهندسي نرم افزار پيشرفته 11-9

دوشنبه

98/4/3

معماري شبکه هاي ذخيره ساز  11-9

مباني اقتصاد مهندسي

11-13

پايگاه داده پيشرفته

11-13

کنترل بهينه 11-9

سه شنبه

98/4/4

سيستم عامل 11-9استراتژيها در تجارت الکترونيک 13-11سيستم عامل 11-9

چهار شنبه

98/4/5

امنيت شبکه 11-9هوش تجاري 13-11سيستم عامل پيشرفته 11-9ابزار دقيق پيشرفته 11-9

 پنج شنبه

98/4/6

جمعه

98/4/7

شبکه هاي چند رسانه ايي 11-9مديريت شبکه هاي کامپيوتري 13-11مديريت زنجيره و عرضه 13-11معماري نرم افزار 11-9مباحث ويژه 11-9

  • ف ش : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبکه هاي کامپيوتري
  • ک ش : مهندسي کامپيوتر گرايش شبکه هاي کامپيوتري
  • ک ن : مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار
  • ف ت : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الکترونيک
  • الف الف : مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت

تقویم آموزشی  ترم های گذشته 

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.